Sorg- og kriseplan omsorgsplan

En omsorgsplan er et praktisk værktøj, vi kan gribe til i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte.

Vores hensigten er, at kunne hjælpe den eller de pædagoger, der er i omgivelserne eller har berøringsflade med ulykken eller dødsfaldet. Vi skal hjælpe med at overskue de menneskelige og praktiske forhold for på den måde, bedst muligt at kunne hjælpe det berørte barn og den berørte familie.

Vi vil i vores sorg, krise og omsorgsplan derfor komme ind på følgende hovedområder:

 • Når et barn mister et nært familiemedlem
 • Når en familie mister et barn
 • Alvorlig ulykke eller et barns dødsfald i børnehaven
 • Ved skilsmisse eller når mor og far ikke længere skal bo sammen
 • Den akutte situation

Omsorgsplanen er af praktisk karakter og den vil kunne bruges forskelligt af forskellige mennesker. Det væsentlige er, at hver enkelt kender hovedlinjerne og handlingsgangen, hvis den svære situation indtræffer.

Der er vigtigt at vide hvem der tager ansvar og handler.

Vi er bevidste om at i visse svære situationer er det legalt ikke at kunne, bare man taler om og sikrer sig at en anden tager over.


Når et barn mister et nært familiemedlem

-Ved ventet dødsfald

Ved ventet dødsfald skal personalet sørge for følgende:

 • To kontaktpersoner fra institutionen tilknyttes familien og tager kontakt til familien. Vi tager højde for hvilke personale der evt har en særlig tilknytning til familien.
 • Vi skal informere familien om børnehavens syn på døden.
 • Vi mener det er utrolig vigtigt at barnet informeres om dødsfaldet. Der skal tales med barnet om døden.
 • Børnehavens holdning er at forældre ikke kan fravælge at tale med barnet om døden. Barnet har krav på at vide, hvad der sker omkring det og på at vide noget om døden.
 • Personalet i børnehaven har en åben dialog med barnet om døden. Vi snakker med barnet om hvordan de opfatter døden, hvilke oplevelser og tanker de har, det kan feks være ved at spørge ind til ”Hvad savner du allermest ved …?”
 • Vi skal sørge for at der er overensstemmelse i forklaringerne imellem børnehave og familie!
 • I det omfang det er muligt, indhentes  der information om sygdomsforløbet fra familien.
 • Den resterende personalegruppe skal involveres efter behov på personalemøder og lign.
 • Lyt ind til familien og spørg ind til hvordan vi kan være den bedste støtte og spørg ind til familiens syn på døden.
 • Kontaktpersonerne beder om familiens tilladelse til at der må informeres om dødsfaldet til resten af forældregruppen.
 • Vi skal Informere alle børn om barnets situation når barnet er til stede.
 • Vi har erfaring med at det er godt for alle børn at tegne meget i denne periode. Hermed for barnet en pause fra legen sammen med en voksen og har mulighed for, ud fra tegningen, at snakke om det der kan være svært.

 Rådgivning til forældre

 • Det er vigtigt, at barnet får sagt farvel på hospitalet eller i hjemmet. Forbered barnet i detaljer på, hvad der venter det. (Dette gælder allerede fra 2-års alderen). Brug alle sanser.
 • Det er vigtigt at holde fast i minder, det kan bla være ved at lave et fotoalbum med billeder af den afdøde.
 • Giv sorgen tid.

Det er vores erfaring at et barn sørger ’i klumper’. Derfor at det vigtigt at barnet tillades at få nogle positive oplevelser. Det kan evt med barnets ven i børnehaven.

Det er også vigtigt, at barnet kommer i børnehaven. Det er vores erfaring at i børnehaven kan barnet have et frirum, hvor tingene er som de plejer at være. Det skal være rart og trygt og den frie leg og faste rytmer skal kunne leve i barnet. Det skal være et frirum for sorgen og et frirum for barnet.

I tilfælde, hvor den ene forældre dør og den efterladte forældre ikke har overskud til at følge barnet i børnehave, vil vi være behjælpelige med at følge barnet i børnehave.


Pludseligt dødsfald (af et barns mor eller far eller søskende)

 • Internt sørger vi for at hele personalegruppen får besked.
 • Børnehaven har mulighed for at holde åbent hele dagen og aftenen med.
 • Vi skal gøre den berørte familie opmærksom på, at vi er til rådighed og at vi kontakter dem dagen efter for at høre, hvordan det går.
 • I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der i korte og letforståelige vendinger fortælles, hvad der er sket.
 • Vi skal huske at gøre alle forældre opmærksomme på denne procedure i børnehaven.
 • Alle forældre får besked om dødsfaldet. Denne information gives efter aftale og med respekt for familiens ønsker.

Begravelsen

 • Med accept fra den berørte familie deltager børnehavens personale til begravelsen.
 • Under alle omstændigheder sendes der en buket blomster fra børnehaven til hjemmet.

Tiden efter

 • I tiden efter forløbet har vi særlig opmærksomhed på barnet.
 • Personalet tager initiativ til at tale med familien jævnligt.
 • I det omfang barnet vil, laver vi sammen med barnet et mindebord, som barnet eller personale kan tænde lys ved. Mindebordet for lov at stå så længe barnet har brug for det.
 • Vi har god erfaring med et sådan mindebord og føler os trygge i denne procedure.

Når en familie mister et barn

 • Børnehaven underrettes ved at familien kontakter børnehaven.
 • Familien vil får at vide, at personalet er til rådighed ved personlig henvendelse eller pr. telefon, hvis det ønskes.
 • Hvis det er et af vore børnehavebørn, laves et mindebord og et lys tændes for barnet i vinduet.
 • Børnegruppen samles og der gives besked om situationen så enkelt som muligt. Børnene får mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer om døden med personalet og de andre børn.
 • Resten af dagen kan der efter behov snakkes med personalet, tegnes eller fortælles eventyr om, hvad der er sket. Vi er bevidste om ikke at holde børnene fast i det forfærdelige som er sket, idet børn, som tidligere nævnt, sørger ’i klumper’.
 • Alle forældre får besked om hvad der er sket.
 • En personale går fra for at orientere forældre, der kommer i børnehaven, om det, der er sket.

Tiden efter

 • Børnehaven sende blomster hjem til familien.
 • Med jævne mellemrum efter at dødsfaldet har fundet sted, kontakter børnehaven forældrene for at spørge ind til hvordan det går og høre om de vil snakke om deres situation.
 • Børnehaven husker og markerer årsdagen for dødsfaldet ved at sende blomster hjem til familien.

Alvorlig ulykke eller et barns dødsfald i børnehaven

 • Vi skal om muligt stoppe ulykken, bringe de resterende børn i sikkerhed og holde dem samlet.
 • Giv om nødvendigt livreddende førstehjælp.
 • Kontakt alarmcentralen på 112.
 • Hvis ulykken eller dødsfaldet sker på tur, kontakt da børnehaven.
 • Børnehaven kontakter de implicerede forældre.
 • Børnehaven kontakter de personaler, der ikke var på arbejdet, da ulykken indtraf.
 • Børnehaven kontakter de øvrige forældre, så de resterende børn kan blive hentet hurtigst muligt.
 • Alle forældre bliver informeret om situationene.
 • Vi kontakter Privat børnepasning, Susanne Jensen på telefon 33 17 58 66 eller 28 12 20 79 og indormerer om situationen.
 • Alle medarbejdere bliver i børnehaven, om muligt, til dagens slutning.
 • Børnene samles og der gives besked om ulykken så enkelt som muligt.
 • Dagen fortsætter så normalt som muligt for de resterende børn.
 • Børnene kan fortælle, hvad de har oplevet, men de vil ikke blive holdt fast i sorgsituationen.
 • Hvis der er sket et dødsfald, laver vi et mindebord og tænder lys.

Tiden efter

 • Børnehaven sender blomster hjem til familien.
 • Personalet holder tæt kontakt til forældrene gennem forløbet og tiden umiddelbart efter. Dog skal vi acceptere forældrenes mulige vrede og afvisning.
 • Vi skal huske at spørge forældrene om det vil være i orden, at der kommer personale fra institutionen til begravelsen.
 • I den efterfølgende tid skærper vi opmærksomheden omkring børnene.

Ved skilsmisse eller når mor og far ikke længere skal bo sammen

 • Vi vil, så vidt muligt, tale med forældrene hver for sig.
 • Det er vigtigt, at vi fastholder kontakten til begge forældre når der gives informationer.
 • Daglige, små beskeder gives til den forælder, der har omsorgen for barnet de pågældende dage.
 • Ved ensidig forældremyndighed må vi respektere forældremyndighedsindehaverens ønske med hensyn til kontakt til den anden forælder.
 • Hvis vi fornemmer, at forældrene ikke kan tale sammen om barnet, trods fælles forældremyndighed eller andre indgåede aftaler,må vi være opmærksomme på, at begge forældre modtager relevante oplysninger om barnet.

Vigtige oplysninger fra forældrene ved skilsmisse.

 • Barnets bopæl.
 • Planer med hensyn til forældremyndighed.
 • Aftaler om samvær.
 • Bliver der på et tidspunkt nye afgørelser omkring forældremyndigheden eller ændres samværsaftaler, skal børnehaven have oplysningerne skriftligt med begge forældres underskrift på barnets indmeldelsespapirer eller også skal vi have en kopi af afgørelsen fra Statsamtet.

Kontakten til barnet

 • Vi har ekstra opmærksomhed på barnet.
 • Vi er bevidste om at der er forskel på en sorgreaktion og på almindelig grænsesøgning, derfor er børnehavens regler stadig gældende. Dog kan der være øget behov for at snakke om eventuelle konflikter frem for bare at irettesætte barnet.
 • Vi giver barnet mulighed for at tegne og fortælle om, hvad der rører sig i det.
 • Vi viser forståelse for at barnet kan have øget behov for nærkontakt til en voksen.
 • Vi undgår at presse barnet til at fortælle, men tager os tid til at lytte når barnet selv har behov for at fortælle.
 • Vi snakker åbent om situationen med barnet og støtter det i at formidle oplysningen videre til de andre børn, når det selv er parat til det. Vi kan trække paralleller til andre, der har været igennem det samme, så barnet oplever, at det ikke er alene i sin situation.

Den akutte situation

 • Ved akutte situationer, hvor den enkelte feks mister et familiemedlem, nær ven eller kæledyr, burde vi kunne hjælpe hinanden.
 • Vi må se og vurdere hvordan den enkelte klare den akutte situation. Der behøver ikke nødvendigvis være en psykolog tilstede.
 • Hvis den pårørendes nærmeste kan rumme hændelsen er det lige så behjælpeligt.

Gode råd til den hjælpende

 • Vær nærværende
 • Lyttende
 • Læg arm om eller eventuelt tæppe om
 • Giv noget at spise
 • Ingen diskussioner
 • Et godt grin
 • Spørg ind til sansningen af den chokerende situation med vægt på det følelsesmæssige (emotionelle) frem for det der vedrører tænkningen og erkendelse (det kognitive). For eksempel: Hvad så du? Hvad hørte du? Hvad lugtede du? Hvad smagte du? Og hvad mærkede du?

Professionel hjælp for ansatte i Kastaniehuset

 • I børnehaven er vi med i Codan Care. Alle medarbejdere i Kastaniehuset er forsikrede og kan ringe vedrørende skadebehandling til enhver tid. Der skal blot oplyses cpr-nr. Der er fuld tavshedspligt og børnehaven bliver ikke informeret om at der er blevet taget kontakt.
 • Codan Care har telefon 33 55 38 34. Der er åbent alle hverdage fra 9:00 – 16:00. Codan Care kan kontaktes vedrørende sygdom og behandling.
 • Via vores Codan Care aftale har børnehavens ansatte også mulighed for at kontakte Falck Healthcare for at få psykologisk krisehjælp. Der er åbent døgnet rundt på telefon 70 10 20 12.
 • Alternativt kan en ansat i Kastaniehuset kontakte børnehavens supervisor, Claes Solborg, hvis vedkommende har brug for yderligere psykologhjælp. Claes Solborg har telefonnummer 21 84 22 61 eller 43 62 02 94.
 • Dette tilbud om psykologhjælp gør sig blandt andet gældende, idet det er Kastaniehusets politik at alle ansatte forholder sig åbne og talende om emnet døden.

Visits: 600